Guia ràpida de Preguntes i Respostes sobre Accidents de trànsit

04, gener 2021

GUIA RÀPIDA DE PREGUNTES I RESPOSTES ACCIDENTS DE TRÀNSIT

 1. TERMINI PER COMUNICAR L’ACCIDENT A L’ASSEGURADORA TERMINI PER COMUNICAR L’ACCIDENT A L’ASSEGURADORA

Tant la Llei de Contracte d’assegurança com en la gran majoria de condicionats de pòlisses, s’estableix un termini màxim de 7 dies per la comunicació de sinistre facilitant a la companyia asseguradora totes les dades que disposem. En alguns casos, es fa més tard, però és recomanable, complir aquest termini per evitar problemes de cobertura.

És prudent i molt recomanable, no apurar el termini i no esperar al final, cal fer una reclamació inicial quan abans millor que, servirà per interrompre terminis de prescripció, així com una reclamació prèvia extrajudicial obligatòria del perjudicat abans d’acudir a la via judicial.

2. TERMINI PER RECLAMAR LA INDEMNITZACIÓ

El termini màxim per presentar la reclamació de la indemnització es d’ un any, a comptar des de la data en la que s’ha produït l’accident o des de l’estabilització o curació de les lesions. En cas de mort de la víctima, els seus familiars disposen d’un any des d’aquell mateix dia per a reclamar, mentre que si s’han produït lesions, aquest termini comença a comptar des del moment que es prescriu l’alta mèdica amb o sense seqüeles.

3. LA DEFENSA JURIDICA DE LA MEVA ASSEGURADORA

LA DEFENSA JURIDICA DE LA MEVA ASSEGURADORALa defensa jurídica contractada, dona dret a la lliure elecció d’advocat a càrrec de l’asseguradora amb els límits fixats a la pòlissa degudament signats i acceptats per l’assegurat.

És per tant, dret de l’assegurat la defensa amb l’advocat designat per l’asseguradora o l’advocat particular de lliure designació.

Els honoraris abonats a l’advocat particular, podran recuperar-se de l’asseguradora si es comunica la designació el més aviat possible i es justifiquen les actuacions extrajudicials i/o judicials i s’aporta la documentació i la minuta, i aquesta no supera el màxim contractat per professionals de lliure elecció.

4. DANYS MATERIALS I SINISTRE TOTALDANYS MATERIALS I SINISTRE TOTAL

La declaració de sinistre total es dona quan l’import de la reparació és superior al valor venal del vehicle. No obstant, la decisió de reparar-lo correspon únicament al seu propietari, no a l’asseguradora, per tant, es pot reparar.

Cas de procedir a la reparació, aquest import pot ser reclamat només si no suposa un enriquiment injust, entenent aquest, quan la reparació resulti antieconòmica per injustificada o desproporcionada respecte al seu valor venal.

Cas que l’import de la reparació sigui desproporcionat respecte al valor venal, correspon repercutir al responsable, el valor venal més un valor d’afecció per compensar altres perjudicis.

5.QUAN ES COBRA LA INDEMNITZACIÓ?

QUAN ES COBRA LA INDEMNITZACIÓ?La indemnització total de danys i perjudicis no es podrà reclamar fins poder valorar els danys personals i les conseqüències patrimonials, quan tenim l’alta definitiva.

No obstant, poden haver pagaments a compte de la indemnització. A més, l’asseguradora ha de transmetre una resposta en el termini màxim de tres mesos des de l’accident o una oferta motivada cas de poder valorar els danys.

Si no hi ha acceptació d’aquest import com a indemnització total, el cobrament, no es pot condicionar a no interposar accions judicials, per tant, es cobrarà aquest import, i la resta, s’haurà de determinar judicialment.

6. QUINS DANYS S’INDEMNITZEN? 

La indemnització compren els danys personals i els danys patrimonials.

En els danys personals, s’indemnitza el perjudici personal per lesions temporals, per seqüeles o per causa de mort.

En les lesions temporals, el perjudici personal pot ser molt greu, greu, moderat o bàsic. A més, s’ha d’abonar un import per intervencions quirúrgiques i com a perjudici patrimonial, les despeses d’assistència sanitària, i el lucre cessant.

En les seqüeles, el perjudici personal bàsic, es valora en funció de l’edat i de la limitació funcional o de perjudici estètic; el perjudici personal particular, valora el dany moral i perjudicis excepcionals i el perjudici patrimonial, valora les despeses d’assistència sanitària futura, les pròtesis i ortesis i la rehabilitació domiciliària i ambulatòria, les ajudes tècniques, l’adequació de la llar, els increments de costos de mobilitat, l’ajuda de terceres persones i el lucre cessant per incapacitat.

7. SOBRE ELS CENTRES DE TRACTAMENT MÈDIC PER ACCIDENT

SOBRE ELS CENTRES DE TRACTAMENT MÈDIC PER ACCIDENT Les companyies tenen centres mèdics concertats on remeten els lesionats per realitzar el tractament mèdic, però el lesionat té dret a realitzar el tractament en qualsevol centre al seu càrrec.

Aconsellem escollir un centre mèdic especialista en dany corporal i que sigui de confiança per tal d’evitar altes prematures i mancances en la realització de proves, per motius econòmics i no per motius mèdics.

8. SOBRE LA VISITA DEL PERIT METGE DE LA COMPANYIA CONTRÀRIA, ÉS OBLIGATORI?

La llei obliga a un deure de col·laboració recíproca entre el perjudicat i la companyia asseguradora, per procurar la correcta valoració dels danys, per tant, el perjudicat, està obligat a permetre la visita del pèrit metge de l’asseguradora i, aquesta, a proporcionar una còpia de l’informe mèdic definitiu que aquest emeti en base al qual es realitza la oferta o resposta motivada.

Per això, si abans de la visita, s’ha solicitat la constància  escrita d’aquest compromís, ens enviaran l’informe. En cas contrari, a vegades, les companyies no remeten l’informe, i així, a més d’incomplir una obligació legal, deixen al perjudicat, en desigualtat d’armes per la reclamació judicial.

SOBRE LA VISITA DEL PERIT METGE DE LA COMPANYIA CONTRÀRIA, ÉS OBLIGATORI? L’únic document a signar a aquest pèrit és l’autorització pel tractament de les dades personals, ja que les de salut son les més protegides.

És important, conservar còpia d’aquest document, per tal de saber les dades del metge que ens visita, que hagi de declarar en un futur judici.

En cas de desacord amb la valoració del pèrit de l’asseguradora, l’advocat demanarà una revisió de l’oferta, normalment amb una pericial mèdica pròpia, i es discutirà extrajudicialment la correcta valoració del dany, abans d’interposar cap procediment judicial.

9. EL CAUSANT DE L’ACCIDENT NO TENIA CONTRACTADA ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

En aquest cas, el mateix procediment de reclamació i valoració dels danys, es tramitarà davant el Consorci de Compensació d’Assegurances que cobreix la indemnització en aquests casos. En els casos, de vehicle que es  va escapolir del lloc de l’accident, aquest Organisme, no respon de tots els danys, però també es possible reclamar.

10. SI SOC OCUPANT D’UN VEHICLE I EL CAUSANT DE L’ACCIDENT ÉS EL CONDUCTOR

En aquest cas, la responsabilitat civil i els danys causats pel conductor és precisament el que assegura la seva companyia d’assegurances que, per altre part, té el propietari per imperatiu legal, obligació d’assegurar, per tant, hem de procedir a la reclamació dels danys a la pròpia companyia, que indemnitzarà als ocupants.SI SOC OCUPANT D’UN VEHICLE I EL CAUSANT DE L’ACCIDENT ÉS EL CONDUCTOR

Si el conductor a més tenia contractada assegurança d’accidents, la pòlissa estableix els imports que aquest podrà reclamar.

11. SI EL RESPONSABLE DE L’ACCIDENT ÉS UN VIANANT O CONDUCTOR DE PATINET

Els danys i perjudicis causats, són responsabilitat del vianant o conductor de patinet elèctric, si és el causant del accident. Si no disposa d’assegurança de responsabilitat civil, haurà de respondre personalment.

Per tant, és important, contractar assegurança, a més ja és obligatòria a dia d’avui, si es condueix patinet elèctric, ja que es poden causar accidents, de considerables danys.

EnSI EL RESPONSABLE DE L’ACCIDENT ÉS UN VIANANT O CONDUCTOR DE PATINET cas de menors, els representants legals poden ser responsables de la indemnització per danys causats a tercers, tot i que els menors de 14 anys o amb discapacitat, tenen dret sempre a indemnització sense reducció en proporció al seu percentatge de culpa o exclusió per culpa exclusiva.

Per tant, els menors tenen dret sempre a indemnització per lesions temporals, seqüeles o mort, sense cap reducció tot i que ser causants de l’accident, sense que es pugui repercutir contra pares ni tutors legals.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

13 + 12 =

Skip to content